Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

Mokyklos strateginis tikslas
 

Mokykla – daugiafunkcis centras yra inovatyvi vaikų ir mokinių ugdymo įstaiga, įvairias kultūros, švietimo ir užimtumo paslaugas teikianti bei suaugusiųjų edukaciją organizuojanti institucija.


Mokyklos filosofija
Kiekvienas patiria mokymosi sėkmę, dalyvavimo džiaugsmą, jaučiasi vertingas, reikalingas, saugus.
Mokyklos uždaviniai
 

I. PRIORITETAS. Inovatyvus ir kokybiškas mokinių ugdymas.

1.1. TIKSLAS. Plėtoti mokytojų kompetencijas ir siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo.

1.1.1. Uždavinys. Sistemingai planuoti, analizuoti ir įsivertinti mokytojų asmeninio meistriškumo augimą ir kompetencijų tobulinimą, plėtojant refleksijų kultūrą ir gerosios patirties sklaidą.

1.1.2. Uždavinys. Skatinti asmenybių raišką įtraukiant kiekvieną mokytoją į įvairių lygmenų komandinę, projektinę veiklą ir kolegialų mokymąsi.

1.2. TIKSLAS. Gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę tobulinant individualios mokinio pažangos stebėseną, įprasminant ir suasmeninant mokymąsi.

1.2.1. Uždavinys. Tobulinti visuminį mokinio pasiekimų ir pažangos planavimą, vykdymą, stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą skatinant individualius mokinio pasiekimus bei vidinę mokymosi motyvaciją.

1.2.2. Uždavinys. Ugdyti klasę/jungtinę klasę/ugdymo procese dalyvaujančią mokinių grupę kaip savarankišką besimokančią bendruomenę, skatinti išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, patirti mokymosi sėkmę.

1.2.3. Uždavinys. Siekti prasmingos ugdymo turinio programų integracijos taikant įvairius ugdymo(si) modelius, įtraukiant tėvus ir socialinius partnerius, skatinant kiekvieną mokinį išbandyti įvairius mokymo(si) būdus ir formas.

1.3. TIKSLAS. Kurti ir turtinti įgalinančias mokytis ugdymo aplinkas.

1.3.1. Uždavinys. Plėsti ugdymo galimybes įrengiant naujas patalpas, įsigyjant priemonių ir įrangos, naudojantis socialinių partnerių ištekliais ir galimybėmis.

1.3.2. Uždavinys. Įtraukiant visą bendruomenę kurti mokykloje- daugiafunkciame centre ir jo teritorijoje skirtingiems ugdymosi poreikiams pritaikomas erdves.

1.3.3. Uždavinys. Organizuojant realiu pasaulio pažinimu pagrįstą ugdymą plėtoti mokymosi už ir be sienų (edukacinių išvykų ir mokymo virtualioje aplinkoje) galimybes.

II. PRIORITETAS. Kultūros, edukacijos ir užimtumo paslaugų visoms amžiaus grupėms 

2.1. TIKSLAS. Plėtojant ir integruojant mokinių neformalųjį ir formalųjį ugdymą suteikti jiems palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti poreikius.

2.1.1. Uždavinys. Gilinti formaliojo ir neformaliojo švietimo integralumą.

2.1.2. Uždavinys. Etnokultūros teoriją ir praktiką integruoti į formalųjį ir neformalųjį mokymą, ugdymą ir lavinimą.

2.2. TIKSLAS. Tapti kultūros, edukacijos ir užimtumo visoms Raudėnų bendruomenės amžiaus grupėms traukos ir plėtros centru.

2.2.1. Uždavinys. Organizuoti vaikų, mokinių, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikio užimtumą.

2.2.2. Uždavinys. Išplėtoti neformalaus bendravimo bei lavinimosi formas ir infrastruktūrą.


Tikslų įgyvendinimo programos 
  1. Mokyklos strateginis planas 2016-2018 m.

  2. Metinis veiklos planas 2016 m.

  3. Prevencinės veiklos programos 


 Mokyklos vertybės
Draugiška mokykla:
v           Mokykla – mokiniui;
v           Mokyklos bendruomenės narių bendravimas;
v           Mokinių ir mokytojų saugumas.

 Mokyklos veiklos kryptys
 
v       Etninės kultūros;
v       Sporto ir sveikatingumo.
 

Pas mus...

Mokslo metai skirstomi į trimestrus:

    1 trimestras nuo 09-01 iki 11-30

    2 trimestras nuo 12-01 iki 02-29

    3 trimestras nuo 03-01 iki mokslo metų pabaigos

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
10 ugdymo proceso dienų pagal atskirą planą per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei,  pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai. 
Pamokos mokykloje prasideda 8.00 val.; 

Socialiai remtini mokiniai mokykloje gauna pietus; 

Gyvenančius toliau kaip 3 km į mokyklą vežioja Pavenčių autobuso parko autobusai; 


Draugaujame ... 
v Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių  mokykla;
v Šiaulių r. Drąsučių mokykla;
v Šiaulių r.  Gilvyčių mokykla;
v  Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla;
v  Šiaulių m. Medelyno progimnazija;

v  Šiaulių r. Kuršėnų politechnikos  mokykla;
v  Raudėnų seniūnija;
v  Raudėnų ir Kuršėnų kultūros centrai;
v  Kuršėnų Policijos nuovada;
v   Kuršėnų Kūrybos namai;
v   Mažeikių m. lopšelis - darželis "Žilvitis" ir kt.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.