Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

Zita Bezarienė

Raudėnų kaimo istorija siekia XVI a., bet apie mokyklos buvimą tuometiniame valdoviniame dvare, priklausiusiame Mažajam Dirvonėnų karališkajam dvarui, duomenų nėra. Prie dvaro kūrėsi mieste­lis, kuriame 1859 metais gyveno 237, o 1897 metais - 200 žmonių.

 

Šaltinių teigimu, parapinė mokykla Raudėnuose įsikūrė XIX a. pradžioje.

 

Spaudos draudimo laikotarpiu, XIX a. pabaigoje, Raudėnuose veikė mokykla, kurioje buvo mokoma rusų kalba. Miestelio centre, šalia dabartinio tvenkinio, stovėjo Šilinskio namai, ten ir buvo įsikūrusi mokykla. Mokinių skaičius neviršijo 10, mokėsi tik berniu­kai. Mergaičių į mokyklą visai nepriėmė, nes buvo manoma, kad joms mokslas nereikalingas. Vėliau, didelio gaisro metu, sodyba, kurioje buvo įsikūrusi mokykla, sudegė.

 

Spaudos draudimo laikotarpiu, apie 1890-1900 metus, slapta lietuviška mokykla veikė gretimame Pažižmėlių kaime.

 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Raudėnuose buvo apie 40 ūkių. Čia veikė alinė, trejetas parduotuvių, buvo įsikūręs Blaivybės draugijos skyrius. 1913 metais Raudėnuose buvo surengtas pirmas viešas vaidinimas.

 

1910 m. lapkričio 1 dieną Raudėnuose įkurta valdinė pradinė mokykla. Pirmasis mokytojas buvo Šavelis. Mokykla glaudėsi ūki­ninko Jarockio namuose. 1912 m. sudegus šiai trobai mokykla ke­liavo iš vienų privačių namų į kitus. Senųjų kaimo žmonių liudijimu, senieji mokyklos pastatai nėra išlikę. Kurį laiką mokykla buvo Pranciškaus Šabano, kuris gyveno už dabartinių kultūros namų, namuose. Kilus dideliam gaisrui 1914 metais mokykla ir daug gyvenamų­jų namų sudegė.


 

Po to pradžios mokykla įsikūrė miestelio centre, Šabano namuose. Tas namas tebestovi iki šiol, tik jau gerokai pakeitęs savo išvaizdą.

 

Valerija Šabanaitė-Vaikasienė prisimena, kad jos tėvų namuose pradžios mokykla įsikūrė apie 1920 metus:

 

„Žinau, kad senais laikais mokykla buvo pas Šabanus prie tvenkinio. Kilus gaisrui ta troba sudegė. Tada sudegė 36 budinkai per dvi valandas. Sudegė ir tas vaikas, kuris žaisdamas padegė. Po to mokykla buvo mano tėvų Šabanų namuose. Mūsų namas statytas 1717 metais, tokią datą radome išskaptuotą sijoje, kai darėme remontą. Šita troba nuo senų senovės priklausė Šabanams - mano proproseneliams, proseneliams, seneliams. Trobos išvaizda beveik nepasikeitė, tik padidinti langai.Troba -10 metrų pločio ir 20 metrų ilgio.

 

Iš pradžių mokykla buvo įsikūrusi pusėje namo. Aš buvau maža ir dar nėjau į mokyklą, bet prisimenu, kaip mokinės Regina Terminaitė ir kiti vaikai priemenėje per pertraukas mokėsi šokti valsą. Aš toje mokykloje mokiausi tik porą mėnesių, 1922 metų rudenį. Paskui tėvai išsikėlė į kaimą, ir mano mokslai baigėsi. Reikėjo sun­kiai dirbti, niekas į mokyklą nebeleido. Mūsų šeimai išsikėlus 1923 metais mokykla užėmė visą namą. Jį iš mūsų valdžia nuomojo, bet sąlygų aš nežinau. Vėliau buvo pastatytas Puščiaus namas, jame irgi įsikūrė mokykla, nes pusę mūsų namo užėmė pieninė. Tada mokykla buvo dviejuose pastatuose. Puščiaus name vėliau buvo stribokynė, valgykla. Tas namas 1989 metais sudegė. Kol nebuvo aplink kitų mokyklų, maždaug iki 1930 metų, į Raudėnus eidavo mokytis vaikai iš visos apylinkės, iš kitų kaimų .

 

Valerijos Sabanaitės-Vaikasienės liudijimu, pirmieji mokytojai toje mokykloje buvo Marškaitytė, Kazys Čepas, Antanas Noreikis, Kazys Gricius ir Juzė Daukaitė-Gricienė. Griciai vėliau išvyko gy­venti į Ameriką. Tikybą dėstė kunigas Kazimieras Pakalniškis (Dėdė Atanazas). Jis žinomas kaip rašytojas, publicistas, laikraščio „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga" steigėjas ir redaktorius, blaivybės propaguotojas. Daug Dėdės Atanazo prozos kūrinių išleista atskirais leidiniais: „Kandidatas į kunigus", „Obrusiteliai", „Paveikslėliai iš sodos" ir kt. K. Pakalniškis 1916-1933 metais klebonavo Raudėnų parapijoje. Jo palaikai ilsisi Raudėnų kapinėse".

 

Ona Venckutė-Zorienė prisimena:

 

„1917 metais aš ėjau į pirmą skyrių Raudėnų pradžios mokyklo­je. Mokykla tada buvo prie dabartinio tvenkinio. Mokytoja buvo Marškaitytė. Mokiausi trejus metus. Mokėmės, vaidinimus rodyda-vom per Kalėdas. Tikybos mokė kunigas Kazimieras Pakalniškis. Ateidavo du kartus per savaitę. Vaikai jam padarė išdaigą: išpjovė sagas sutanos nugaroje. Tada mokytojas labai šaukė. Išdykavo Pilipavičiukai iš Medlaukės, Feliksas Žalys.

 

Paskui tos mokyklos, kur aš mokiausi, nebeliko - per gaisrą sudegė. Per tą gaisrą būtų mažiau trobų sudegę, ale tokia durna boba lakstė su Agotos duona po kaimą ir baladojo į langus. Tai jinai ir nuvedė ugnį. Kur ji baladojo, ten ir sudegė. Tokia visai durna boba (2).

 Po 1920 metų pradžios mokykla atidaryta rusų sentikių kaime Dubintuose, o vėliau Piežuose, Pažižmėliuose, Medlaukėje". 

1934 metais Raudėnuose buvo pastatytas naujas medinis vieno aukšto pastatas, kur iki Antrojo pasaulinio karo ir veikė pradžios mokykla. Mokyklos statybai vadovavo meistras Tiškevičius iš Pažižmelių kaimo. Dirbo meistrai iš Dubinių kaimo. Mokykloje dėstė mokytojai Marškaitytė, Kazys Čepas, Griciai.

Po karo 1947 metais Raudėnuose įkuriama progimnazija. Jai vadovavo Juozas Jankus. 

Valerija Vaikasaitė-Šabanienė:

„Kai 1934 metais buvo pastatytas naujas pastatas, iš mūsų mo­kykla išsikraustė. Naujoje mokykloje 1948-1949 metais dirbau valy­toja. Reikėjo krosnis kūrenti, klases valyti. Mokykloje rodydavo kiną, būdavo šokiai, tai valyti tekdavo naktį. Prisimenu direktorių Juozą Jankų, mokymo dalies vedėją Česlovą Purvaneckį, mokytojus Jadvygą Jasudytę-Jankienę, Ireną Purvaneckienę, Alfonsą ir Oną Praniauskus, Abrutytę, Mickeliūnaitę, Kazėną.

 1950 metais mokykla reorganizuota į septynmetę, kuriai vadovavo Povilas Avėnas. Nuo 1961 m. mokykla reorganizuota į aštuonmetę, 1988 m. tapo devynmete, o nuo 1999 - dešimtmete.

1960-1990 metais mokykloje dirbo daug puikių mokytojų: Teresė Žilinskienė, Ona Žadeikienė, Henrikas Prichockis, Irena Prichockienė, Zosė Zorienė, Genovaitė Avėnienė, Marytė Bukauskienė, Izabelė Stambrauskienė, Pranciška Urbonavičienė, Algimantas Laurinavičius, Emilija Laurinavičienė, Kotryna Vaitaitė, Vida Viršilienė, Joana Dvaržeckienė, Vlada Stoncelienė, Ona Aldona Laučkienė, Aloyzas Vaitkus, Janina Vaitkienė, Lionginą Rudminienė, Audronė Paulauskienė ir kiti."

Sovietiniais metais, nors mokykloje daug dėmesio buvo skiriama sovietinei ideologijai, mokytojai stengėsi mokiniams suteikti kuo daugiau žinių, daug dirbo po pamokų - organizuodavo sporto varžybas, rengdavo šventes ir koncertus, vykdavo į talkas ir ekskursijas.

Paskutinius dešimtmečius mokyklos direktoriais dirbo Kotryna Vaitaitė (1961-1963), Emilija Laurinavičienė (1963-1967), Vitalija Jonaitytė (1967-1968), Ona Aldona Laučkienė (1968-1973), Petras Masidunskis (1973-1986), Jonas Bezaras (1986-1994). Nuo 1994 metų iki šiol mokyklai vadovauja Zita Bezarienė.

       

1970 m. pastatytas 2-asis mokyklos aukštas, o 1988 m. - priestatas ir arkinis sandėlis, kuriame įrengta sporto salė.

2003 m. rugsėjo 1 d. atidarytas naujas mokyklos pastatas, kaina­vęs 2 mln. litų.

2006 metų pradžioje duris atvėrė nauja sporto salė.

2015-09-01 pradeda  veiklą Raudėnų mokykla-universalus daugiafunkcis centras, kuriame vykdomos

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies programos.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.