Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Veiklius, energingus, ieškančius, kuriančius vaikus kviečiame į kūrybinę studiją V.E.I.K. smagiai praleisti laiką kartu!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Sveikatiada

Dienynas

                           Mokykloje dirba  9 mokytojai metodininkai, 5 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai                                                                                                                                    

Vardas Pavardė 
 Išsilavi
nimas
Specialybė

Dėst. dalykas

Kvalifikacinė
kategorija 

 
 Zita 
Bezarienė
 aukštasis lietuvių kalba ir literatūra  

II vadybinė,

metodininkė

 direktorė
 Vaida Aleknavičienė  aukštasis  anglų kalba ir pedagogika  anglų kalba metodininkė

 šokių būrelis,      8-10kl. auklėtoja

 Stanislava Veidemanienė
 aukštasis  lietuvių kalba ir literatūra

 lietuvių kalba, 
teksto analizės modulis

metodininkė

 

Vaiva Bružienė

 aukštasis  muzikos pedagogika

muzika,

PUG pedagogė

metodininkė

 
 Irena 
Žalienė
 aukštasis  matematika  ekonomika; matematika, matematikos modulis

metodininkė

 
 Laima Kairytė
 aukštasis edukologijos krypties dalyko pedagogikos universitetinės antros pakopos studijos chemija

mokytoja

 
 Vilija Lapėnienė
 aukštasis  pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis auklėjimas, geografija  biologija, geografija, gamta ir žmogus,

metodininkė

 
 Birutė Petronytė
 aukštasis

 matematika  informatika

 matematika,

informacinės technologijos,

fizika;

vyr.mokytoja


mokytoja

interneto svetainės vadovė

Alfredas Milaknis
 aukštasis  istorijos studijų programa istorija, pilietiškumo pagrindai vyr. mokytojas  
 Ramutis Navickas
 aukštasis kūno kultūra ir turizmas  kūno kultūra

metodininkas

sporto būrelių vadovas
 Jovita 
Lubienė
 aukštasis  lietuvių literatūra, 
etika
 

metodininkė

  etnografinio ansamblio vadovė
 Jelena Medvedeva
 aukštasis pradinio ugdymo pedagogika  rusų kalba

vyr.mokytoja

 
 Regina Skudrickienė
 aukštasis pradinio ugdymo pedagogika 3, 4 klasės

metodininkė

3, 4  klasių auklėtoja
 Alma
Steponavi-čienė
 aukštasis pradinio ugdymo pedagogika

1,2 klasės

 

metodininkė

 1,2 klasių auklėtoja;

etnografinio būrelio vadovė

Alma Stugienė  aukštasis  priešmas, braižyba ir darbai dailė, technologijos

metodininkė

vyr. mokytoja

 
 Diana Kirjanienė
 aukštasis

 ikimokyklinio,
pradinio ugdymo pedagogika

IUG auklėtoja

mokytoja

 
 Erika 
Jocienė
 aukštasis  specialioji pedagogika  logopedė, specialioji pedagogė

vyr.logopedė-spec. pedagogė

 
Alma Lučinskienė
 aukštasis religijos mokslų studijų krypties katalikų religijos pagrindinių neuniversitetinių studijų programa

tikyba
etika

žmogaus sauga

mokytoja

5-7 klasių auklėtoja

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.