Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.

Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo. 

Teikia pasiūlymus mokyklos direktorei priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis. 

Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus. 

Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą. 

Skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją. 

Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

Kontroliuoja nebiudžetinių lėšų kaupimą mokykloje ir tikslingą jų panaudojimą. 

Teikia pasiūlymus dėl mokyklos kultūrinės veiklos, talkina organizuojant papildomąjį ugdymą, popamokinę veiklą. 

Talkina mokyklai ugdant pagarbą vyresniesiems, padeda ugdyti teisingą požiūrį į mokyklą, žalingus įpročius, padeda tėvams suvokti atsakomybę už vaikų auklėjimą. 

Rūpinasi asocialių šeimų vaikų mokymusi ir gyvenimo sąlygomis. 

Vykdo darbą pagal mokslo metams sudarytą mokyklos tarybos veiklos planą.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei   bendriesiems ugdymo klausimams spęsti.

Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, klasių auklėtojai, logopedas, bibliotekininkė. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybai vadovauja direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius vieneriems metams renkamas atviru balsavimu visuotiniame Mokytojų tarybos susirinkime.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, taip pat prasidedant bei baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

Posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2-3 Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

Aprobuoja Mokyklos veiklos programą, ugdymo planą, aptaria Bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimų klausimus.

Svarsto praktinius švietimo reformos įgyvendinimo Mokykloje klausimus, įvertina mokinių ugdymo(si) rezultatus ir mokinių pasiekimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus.

Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabiųjų ir turinčių mokymosi motyvacijos problemų, nelankančių Mokyklos vaikų identifikavimo klausimus, jų ugdymo programas, metodus, konsultuojasi su sveikatos priežiūros darbuotojais, psichologais, socialiniais pedagogais ir kitais tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančiais darbuotojais.

Mokyklos metodinės tarybos  tikslas – padėti mokytojams kelti kvalifikaciją, skatinti bendradarbiavimą, apibendrinti ir skleisti pedagoginio darbo patirtį, teikti konsultacijas mokytojams, psichologijos metodikos, mokymo naujovių diegimo klausimais.

Mokyklos metodinės tarybos funkcijos:

 

Nustatyti mokytojų, auklėtojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje.

 

Koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkiant mokytojus, auklėtojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.

Koordinuoti ir teikti paramą jauniems mokytojams.

 

Organizuoti  mokytojų švietimą.

 

Nagrinėti mokytojų, auklėtojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus.

 

Inicijuoti mokytojų, auklėtojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,   bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centru ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.

 

Prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų, auklėtojų praktinę veiklą.

Teikti siūlymus metodinėms grupėms, mokyklų metodinei tarybai prie Šiaulių rajono savivaldybės švietimo centro.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.