Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

ŠIAULIŲ R. RAUDĖNŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO

LANKOMUMO TVARKA

1. BENDROJI DALIS

1.1. Mokinys privalo kasdien lankyti visas pamokas, edukacines veiklas ir pasirinktus

neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

1.2. Praleistos pamokos gali būti pateisinamos dėl šių priežasčių: liga, laidotuvės, kitos svarbios

priežastys (lankymasis pas gydytoją, dokumentų tvarkymas, atstovavimas mokyklai rajono ir respublikos

renginiuose ir kt.).

1.3. Susirgus (ar esant kitai rimtai priežasčiai) apie mokinio neatvykimą į mokyklą tėvai tą pačią

dieną telefonu informuoja klasės auklėtoją arba mokyklos administraciją.

1.4. Be gydytojo pažymos tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 praleistas dienas per mėnesį.

Praleidus daugiau dienų, pateisinti pamokoms būtina medicinos darbuotojo išduota pažyma.

1.5. Tėvai prašymą dėl pamokų pateisinimo parašo ant mokyklos blanko, kurį iš klasės auklėtojo

pasiima mokinys. Per mėnesį galima užpildyti 3 prašymus ir pateisinti 3 dienas. Prašymą su tėvų parašu

mokinys grąžina auklėtojui. (1 priedas)

1.6. Mokinių išvykimą į varžybas, konkursus, kitus renginius raštiškai pateisina juos ruošęs

1.7. Kiekvienas dalyko mokytojas numato mokinių atsiskaitymo tvarką už praleistas pamokas.

2. LANKOMUMO APSKAITA

2.1. Dėstantys mokytojai mokinio lankomumą, pavėlavimus kasdien ir kiekvieną pamoką žymimi

klasės elektroniniame dienyne.

2.2. Klasių auklėtojai veda mokinių praleistų pamokų apskaitą. Iki sekančio mėnesio 5 dienos

pagal elektroninio dienyno duomenis atlieka praėjusio mėnesio lankomumo analizę, nurodo visų pamokų

praleidimo priežastis. Informaciją pateikia mokyklos atsakingam asmeniui.

3. PREVENCINIS DARBAS GERINANT PAMOKŲ LANKOMUMĄ

3.1. Mokykla įsipareigoja apie visas be priežasties praleistas pamokas, pabėgimus iš pamokų

nedelsiant informuoti tėvus. Jei mokinio neatvykimo priežastis nežinoma, klasės auklėtojas per 2 dienas

susisiekia su mokinio šeima ir išsiaiškina mokinio nebuvimo mokykloje priežastis.

3.2. Mokiniai dėl kiekvienos praleistos pamokos ar pabėgimo aiškinasi klasės auklėtojui, esant

reikalui direktoriui. Klasės auklėtojas organizuoja pokalbį su mokiniu, kuris vėluoja į pamokas arba bėga

iš jų, įspėdamas mokinį ir informuodamas mokinio tėvus.

3.3. Klasių auklėtojai 1 kartą per mėnesį informuoja tėvus apie mokinių lankomumą.

3.4. Esant reikalui kartą per mėnesį (iki sekančio mėnesio 10 d. ) kviečiamas Vaiko gerovės

komisijos posėdis. Į jį kviečiami daug pamokų be priežasties praleidę mokiniai, jų klasės auklėtojai,

mokinių tėvai.

3.5. Mokiniui toliau sistemingai nelankant mokyklos Vaiko gerovės komisijos siūlymu mokyklos

direktorius taiko drausmines priemones: pastabą, įspėjimą, pranešimą Vaikų teisių tarnybai.

3.6. Mokslo metų pabaigoje mažiausiai be priežasties pamokų praleidę mokiniai bus paskatinti

3.7. Gydytojų pažymas ir tėvų raštelius (paaiškinimus) klasės auklėtojas saugo visus metus.

3.8. Blogai lankantys mokyklą mokiniai, turintys 16 metų, šalinami iš mokyklos.

3.9. Tėvai, neužtikrinantys savo vaiko punktualaus ir reguliaraus mokyklos lankymo, įspėjami

klasės auklėtojo, mokyklos direktoriaus, baudžiami įstatymų nustatyta tvarka.

3.10. Mokytojai, nevykdantys šių taisyklių, baudžiami mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse

nustatyta tvarka.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.