Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS, JŲ KOMPLEKTŲ DALIMIS, MOKYMO, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO(SI), SPECIALIOSIOMIS MOKYMO PRIEMONĖMIS IR LITERATŪRA

TVARKA

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Raudėnų mokyklos aprūpinimo vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(si), specialiosiomis mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka (toliau – Tvarka) nustato Mokyklos bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą, jų priėmimo ir išdavimo mokiniams tvarką, pirkimo apskaitos ir saugojimo tvarką.

2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Bendrojo lavinimo vadovėlis (toliau – vadovėlis) – daugkartinio naudojimo spausdintas (arba elektroninis, audiovizualinis atitikmuo) bendrojo lavinimo dalyko mokymo(si) šaltinis, skirtas konkrečios klasės mokiniams, vadovėlį gali sudaryti kelios jo dalys.

Ekspertų komisija – švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta kolegiali specialistų grupė, reguliariai svarstanti kuruojamas švietimo srities strategijas ir taktikos, ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio, kompiuterių informacinių technologijų, vadovėlių vertinimo, pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo ir kitus kausimus.

Galiojančių vadovėlių sąrašas – visų patvirtinimo žymą turinčių Lietuvoje išleistų vadovėlių ir ekspertų komisijų rekomenduotų naudoti užsienyje išlestų vadovėlių sąrašas.

Galimų įsigyti vadovėlių sąrašas – patvirtinimo žymą turinčių Lietuvoje išleistų vadovėlių ir ekspertų komisijų rekomenduotų užsienyje išleistų vadovėlių, kuriuos galima pirkti už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams, sąrašams, sudarytas pagal ekspertų komisijų ir leidėjų/tiekėjų siūlymus.

Galiojančių mokomųjų kompiuterinių priemonių sąrašas – mokomųjų kompiuterinių priemonių (toliau – MKP), turinčių patvirtinimo žymą, sąrašas.

Literatūra – ugdymo procesui reikalinga programinė, informacinė, mokslo populiarioji, vaikų, metodinė literatūra.

Mokymo priemonės – ugdymo procese naudojamos vaizdins, techninės, demonstracinės, laboratorinės priemonės, prietaisai, medžiagos, mokomosios kompiuterinės priemonės.

Priešmokyklinio ugdymo(si) priemonė – žaislas, daiktas ar medžiaga, padedanti priešmokyklinio amžiaus vaikui natūraliai ugdytis mokymuisi mokykloje reikalingus gebėjimus.

Priešmokyklinių ugdymo priemonių sąrašas – ekspertų komisijos rekomenduotų įsigyt Lietuvoje ir užsienyje išleistų priešmokyklinių ugdymo(si) priemonių sąrašas.

Rekomenduojamų įsigyti MKP sąrašas – ekspertų komisijų rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir užsienyje išleistų MKP sąrašas.

Rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių  sąrašas – ekspertų komisijų rekomenduotų įsigyti Lietuvoje ir užsienyje išleistų specialiųjų mokymo priemonių sąrašas.

Specialiosios mokymo priemonės – specialiųjų poreikių mokinių ugdymui naudojamos originalios ar pritaikytos mokymo priemonės.

Vadovėlio komplektas – mokymo(si) šaltinių komplektas, skirtas konkrečiai klasei (klasėms, amžiaus grupėms, mokymosi pakopomis). Komplektą gali sudaryti šios dalys: vadovėlis, knyga mokytojui, pratybų sąsiuviniai, chrestomatijos, skaitiniai, uždavinynai, žinynai.

II.VADOVĖLIŲ, JŲ KOMPLEKTŲ DLIŲ, MOKYMO PRIEMONIŲ

IR LITERATŪROS ĮSIGIJIMAS

3. Remiantis steigėjo nustatyta tvarka mokyklos bibliotekininkams, iki kalendoriniame plane nustatytos datos pateikia mokytojams galiojančių vadovėlių, priešmokyklinio ugdymo priemonių, rekomenduojamų įsigyti MKP ir rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąrašus.

3.1. Į galiojančių vadovėlių sąrašą įsigyti tik patvirtinimo žymą turintys Lietuvoje išlesti vadovėliai  ir ekspertų komisijų rekomenduoti užsienyje išleisti vadovėliai.

3.2. Galimų įsigyti vadovėlių sąrašas sudarytas remiantis galiojančių vadovėlių sąrašu, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

3.3. Į Galimų įsigyti vadovėlių sąrašą įsigyti tik patvirtinimo žymą turintys Lietuvoje išleisti vadovėliai, kurių nerekomenduoja ekspertų komisijos dėl riboto vadovėlio galiojimo laiko.

3.4. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams, galima įsigyti tik:

3.4.1. galimų įsigyti vadovėlių sąraše įrašytus vadovėlius;

3.4.2. priešmokyklinio ugdymo priemonių sąraše įrašytus vadovėlius;

3.5. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas mokymo priemonėms, galima įsigyti:

3.5.1. mokymo priemones;

3.5.2. literatūrą;

3.5.3. vadovėlių komplektų dalis (knygas mokytojui, chrestomatijas, skaitinius, uždavinynus, žinynus);

3.5.4. mokomąsias kompiuterines priemones, įrašytas galiojančių ir rekomenduojamų įsigyti MKP sąrašuose;

3.5.5. priemones, įrašytas priešmokyklinio ugdymo priemonių sąraše;

3.5.6. specialiąsias mokymo priemones, įrašytas rekomenduojamų įsigyti specialiųjų mokymo priemonių sąraše.

3.6. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, negalima naudoti pratybų sąsiuviniams įsigyti.

3.7. Lėšos vadovėliams, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėms ir literatūrai įsigyti gali būti skiriamos iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto.

4. Mokytojai sudaro norimų  įsigyti vadovėlių sąrašus, esant reikalui juos aptaria  metodinėse grupėse ir teikia mokyklos bibliotekininkui.

5. Mokyklos bibliotekininkas sudarytus galutinius sąrašus teikia svarstyti mokyklos tarybai.

6. Mokyklos vadovas mokyklos tarybai pritarus tvirtina įsigyjamų vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(si), specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros sąrašus ir teikia Šiaulių rajono Švietimo paslaugų centrui.

III.VADOVĖLIŲ JŲ KOMPLEKTŲ DALYS PRIĖMIMO  IR IŠDAVIMO MOKINIAMS TVARKA

7. Už gautų vadovėlių ir kitą mokomosios  literatūros apskaitą ir apsaugą atsako mokyklos bibliotekininkas.

8. Vadovėliai išduodami ir priimami  pradinių klasių mokytojoms ir dalykų  mokytojams. Mokytojai juos išdalina mokiniams.

9. Siekiant užtikrinti vadovėlių metodinės literatūros ir kitų mokymo priemonių saugumą, nustatoma atsakomybė už prastą ar sugadintą vadovėlį – iki 10-teriopos jo vertės.

10. Mokinys, išvykdamas iš mokyklos, privalo grąžinti visus gautus vadovėlius ir kitas priemones dalykų mokytojams.

IV. TURIMŲ VADOVĖLIŲ IR JŲ KOMPLEKTŲ DALIŲ PERSKIRSTYMAS

11. Mokiniams pereinant iš vienos Mokyklos į kitą:

11.1. reikalingi vadovėliai ir jų komplektų dalys perduodamos iš vienos Mokyklos kitai;

11.2. gali būti vykdomi vadovėlių ir jų komplektų dalių mainai;

12. Perdavimą ir priėmimą įteisina Mokyklų direktoriai, pasirašydami perdavimo ir priėmimo aktą trims egzemplioriais – po vieną kiekvienai Mokyklai ir Paslaugų centrui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Mokyklos direktorius iki einamųjų metų vasario 15 d. Paslaugų centrui pateikia informaciją apie įsigytus vadovėlius, jų komplektų dalis, mokymo, priešmokyklinio ugdymo(si), specialiąsias mokymo priemones ir literatūrą.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.