Į viršų

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Visus visus su Naujais metais!!!

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

Šiaulių rajonas

Dienynas

 

Mokinių tėvų (įtėvių) globėjų ar rūpintojų informavimo tvarka

 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Mokinių tėvų (įtėvių) globėjų ar rūpintojų informavimo tvarka (toliau Tvarka) reglamentuoja informacijos teikimą mokinių tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams apie jų vaikų būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą, elgesį ir pasiekimus.

2.Tvarka aprobuojama mokyklos tarybos posėdyje ir tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu.

3.Informaciją apie mokinius mokinių tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams gali teikti mokyklos administracija, mokyklos pedagoginiai darbuotojai.

II. INFORMACIJOS RŪŠYS IR TEIKIMO BŪDAI

4.Informacija apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį gali būti individuali, viešai skelbiama, stendinė.

5.Informacijos teikimo būdai:

             5.1. stendinė informacija, kuria pateikiami duomenys apie mokinių laimėjimus, pažangą;

             5.2. atvirų durų dienos mokykloje informacija, kuria pateikiama individuali informacija tėvams apie jų vaiko sėkmes ir nesėkmes;

             5.3. prevencinės grupės, specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose, mokytojų tarybos posėdžiuose teikiama informacija apie mokinio ugdymo sėkmes, nesėkmes, pažangą, elgesį mokykloje, pagalbą mokiniui, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pamokų lankymą;

             5.4. ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus tėvų susirinkimuose teikiama informacija apie mokinio ugdymosi pažangą, pamokų lankymą, elgesį;

             5.5. telefoninė informacija apie mokinio pasiekimus, pamokų lankymą, elgesį teikiama ypatingais ir skubiais atvejais;

             5.6. individualių pokalbių su tėvais metu informaciją apie mokinio pasiekimus, elgesį, pamokų lankymą ir kt. teikia klasės auklėtojas, mokantis mokytojas, logopedas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos direktorius;

             5.7. informacija raštu (įrašai pažymių ir pasiekimų knygelėse, laiškai, registruoti raštai) teikiama apie mokinio ugdymosi pasiekimus, pažangą pamokų lankymą, mokymosi ir elgesio sėkmes ir problemas;

                        5.7.1. 1-4 klasėse mokiniai naudoja mokytojo parinktas pasiekimų knygeles. 1-4 klasėse mokytojai kasdien surašo įvertinimus, o kas mėnesį supažindina tėvus su mokinių pasiekimais.

                        5.7.2. 5-10 klasėse dalykų mokytojai įvertinimus įrašo į mokinių pažymių knygeles. Klasių auklėtojai kas 2 savaitės pažymius sutikrina, sutvarko pažymių knygeles ir informuoja tėvus bei reikalauja jų parašų.

6.Stebint pamokas, klasės renginius ar papildomojo ugdymo užsiėmimus gaunama informacija apie mokinio ugdymo procesą ir mokinio veiklą.

III. MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRAŠYMŲ DĖL PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO OBJEKTYVUMO NAGRINĖJIMO TVARKA

7. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), nepatenkinti pasiekimų įvertinimo objektyvumu, turi teisę pateikti raštišką prašymą dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nustatymo mokyklos direktoriaus vardu.

8. Raštiškas prašymas registruojamas pas sekretorę ganamųjų dokumentų registro žurnale.

9. Prašymui nagrinėti direktoriaus įsakymu sudaroma prašymo nagrinėjimo grupė, į kurią įtraukiama direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės auklėtojas ir dalyko mokytojas.

10. Darbo grupė, išanalizavus prašymą, priima sprendimą dėl pasiekimų įvertinimo.

Zipio draugai

Tarptautinė programa 5–7 metų vaikams.

Obuolio draugai

Obuolio draugai
Tarptautinė programa skirta 8 – 10 metų vaikams.

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.